EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(2563)

EB9 บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

EB9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

EB9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปีของหน่วยงาน

EB9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

EB9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

EB9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 

EB9.10 ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งหรืออนุญาตให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์