Accessibility Tools

  • Content scaling 100%
  • Font size 100%
  • Line height 100%
  • Letter spacing 100%

ประวัติโรงพยาบาลแม่วงก์

          โรงพยาบาลแม่วงก์   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  9  ตำบลแม่วงก์  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์   ประวัติเริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลแม่วงก์ เมื่อปี 2537 โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างตึก ต่างๆจนแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2538 มีเตียงให้บริการผู้ป่วยในครั้งแรกจำนวน 10 เตียง จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอดจนปัจจุบันนี้ ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงเมื่อวันที่ 27  ธันวาคม พ.ศ. 2544  (เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2) ปัจจุบันมีนายแพทย์ประวิทย์  สายคุณากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์         

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในเครือข่ายบริการสุขภาพ จำนวน    10    แห่ง ได้แก่

1.รพ.สต.บ้านคลองน้ำโจน

2.รพ.สต.บ้านหนองไผ่

3.รพ.สต.บ้านคลองไทร

4.รพ.สต.บ้านตลุกข่อยน้ำ

5.รพ.สต.บ้านหนองไม้

6.รพ.สต.บ้านตลิ่งสูง

7.รพ.สต.บ้านปางขนุน

8.รพ.สต.บ้านกัลยานิคม

9.รพ.สต.บ้านทุ่งสาคร

10.รพ.สต.บ้านวังซ่าน

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   อำเภอปางศิลาทองและอำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี  จังหวัดกำแพงเพชร

ทิศใต้            ติดต่อกับ   อำเภอชุมตาบงและอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก

ผู้อำนวยการ

ปฏิทินโรงพยาบาล