ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร

 

 

นายประวิทย์ สายคุณากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

 

 

 

 

นายปรีดา ประทุมมา

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

 

 

นางมาลี วัฒนวิกย์กรรม์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

 

 

 

นางสาวทิวา รอดเที่ยง

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

   

 

 

นางสาวศิวพร สุขจิต

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

   

 

 

นายพงศ์ธวัช หารพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

นายพีชวิทย์ พันธ์รอด

นายแพทย์ชำนาญการ

   

 

 

นางสุพัตรา หารพันธ์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

   

 

 

นางสาวอัญมณี เจียมศิริ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โทรศัพท์ : 056-238012