EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(2564)

EB2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่เว็บไซต์ และ บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

      2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

      2.1.2 นโยบายผู้บริหาร

      2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

      2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบิบัติงานของหน่วยงาน

      2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าทีี่และอำนาจภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      2.1.7 ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

      2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

     2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

     2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

     2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

     2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

     2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

     2.1.14  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

EB2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB2.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

      ไตรมาส 2 รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ (1 ตค.-28กพ.64)

      ไตรมาส 4 รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ (1 ตค.-31สค.64)

EB2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปีของหน่วยงาน

EB2.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

EB2.6 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

      ไตรมาส 2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(ตค.63-กพ.64)

EB2.8 รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      ไตรมาส 2 รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ตค.63-กพ.64)

EB2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

    2.9.1 การวิเคราะห์ผบการจัดซื้อจัดจ้าง

    2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

    2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ

        ไตรมาส 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ ม.ค.64-มี.นา 64

        ไตรมาสที่ 3

        ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 1

       ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ชุดที่ 2

       แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

        แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564

        แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564

    2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

    2.9.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อ

        ไตรมาส 2 แบบสรุปผลการจัดซื้อ ม.ค-ก.พ 64

      ไตรมาสที่ 3

        - แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

        แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564

        แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564

     2.9.6 ไตรมาสที่ 4

        - แบบฟอร์มขอเผยแพร่เว็บไซต์ และ บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

        แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564

         แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

         แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

        - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ชุดที่ 1

        - ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ชุดที่ 2    

EB2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

       แบบฟอร์มขอเผยแพร่เว็บไซต์ และ บันทึกข้อความขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ