MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

กรณีหน่วยงานใช้คาสั่งเดิม ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน

1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า (แนบตามข้อ 1.)
3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุด
ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีคาสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการ
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า (แนบตามข้อ 1.)
3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)
4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน