โรงพยาบาลแม่วงก์ ได้รับการตรวจราชการและนิเทศก์งานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3