โรงพยาบาลแม่วงก์จัดกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์ (Mini CQI)