EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร(2563)

EB5.1 ขออนุมัติจัดโครงการ

EB5.2 โครงการ

EB5.3 รายงานการประชุมแผน

EB5.4 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุอำเภอแม่วงก์ปี 2562

EB5.5 ขออนุญาติเผยแพร่

EB5.6 หนังสืออนุมัติขึ้นเว็บไซต์