MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

    1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

        1.หนังสืออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

        2.หนังสืออนุมัติแผนจัดเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

        3.หนังสืออนุมัติแผนจัดวัสดุการแพทย์

        4.หนังสืออนุมัติแผนจัดวัสดุทันตกรรม

        5.หนังสืออนุมัติแผนจัดวัสดุงานบ้านงานครัว

        6.หนังสืออนุมัติแผนจัดวัสดุสำนักงาน

        7.หนังสืออนุมัติแผนจัดวัสดุคอมพิวเตอร์

    1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       1. แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

       2.แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

       3.แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์

       4.แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

       5.แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

       6.แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

       7.แผนจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

    1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

    1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

    ไตรมาส 1

    2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีจบประมาณ พ.ศ. 2565

    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   ไตรมาส 2

    1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

    2.มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2

    3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  ไตรมาส 3 

    1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

    2.มีรายงานผลการดำเนินการ เดือนเมษายน-มิถุนายน 65

    3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

    3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 

    3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

        - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ

    3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน