EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

     9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

     9.1.2 โครงการ 

9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

9.6 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์