โรงพยาบาลแม่วงก์ จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563