โรงพยาบาลแม่วงก์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เเลี้ยงขององค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563