ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแม่วงก์