โรงพยาบาลแม่วงก์ ขอขอบคุณผู้บริจาคเครื่องนุ่งห่มและของใช้อื่นๆให้โรงพยาแม่วงก์