โรงพยาบาลแม่วงก์ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Covid-19) กับผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง