รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19