โรงพยาบาลแม่วงก์ จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Covid-19) แก่บุคลากรทางการแพทย์