เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่วงก์จัดประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับอำเภอ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์