นโยบายหลักด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศหน่วยงานเทคโนโลยีสารสรเทศโรงพยาบาลแม่วงก์

นโยบายหลักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศหน่วยงานเทคโนโลยีสารสรเทศโรงพยาบาลแม่วงก์