ประกาศ ขายทอดตลาด (งานพัสดุ)

โรงพยาบาลแม่วงก์ จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 110 รายการ  ในราคาขั้นต่ำ (ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. - 10.30 ณ โรงพยาบาลแม่วงก์ หน้าคลังพัสดุทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

เอกสารเพิ่มเติม ที่ผู้เข้าร่วมประมูล ต้องนำมาด้วย 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน

ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลแม่วงก์ ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 110 รายการ ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น เนื่องจากมีรายการพัสดุเปลี่ยนแปลง หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ขอยกเลิกประกาศ