แจ้งผู้เดินทางมาจาก จังหวัดสมุทรสาครและคนต่างถิ่น ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด