หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง