รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการป้องกันระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 ที่โรงพยาบาลแม่วงก์