กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำน้ำสมุนไพรตรีผลามอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่วงก์