คณะกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการป้องกันและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019