Template
Template Template
Template อาทิตย์, 23 กุมภาพันธ์ 2020 Template

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ข่าวหนังสือพิมพ์

 

 
Template
โรงพยาบาลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel.056-238012 Fax.056238013
โรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 31 กรกฏาคม 2019 07:58
แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 31 กรกฏาคม 2019 08:00 )
 
โรงพยาบาลแม่วงก์ จัดตลาดนัดสร้างสุข (Maewong Happy Market) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 23 กรกฏาคม 2019 08:19
mw_23_07_62
 
ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 10 กรกฏาคม 2019 04:00

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหาร 1 อัตรา
 
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

 
แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 10 กรกฏาคม 2019 04:06 )
 
ประกาศ นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 03 กรกฏาคม 2019 02:03
icon นโยบายการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล (310.19 kB) 
แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 10 กรกฏาคม 2019 04:06 )
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 26 มิถุนายน 2019 07:41

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลแม่วงก์

แก้ไขล่าสุด ( พุธ, 10 กรกฏาคม 2019 04:06 )
 
งานส่งมอบอาคาร "แอมพาส 40 ปี" โรงพยาบาลแม่วงก์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 22 มิถุนายน 2019 10:46
แก้ไขล่าสุด ( เสาร์, 22 มิถุนายน 2019 10:48 )
 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 17 มิถุนายน 2019 12:18
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
EB1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 
EB2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
EB3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
EB4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
EB5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 
EB7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 
EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
1.บันทึกข้อความการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
 2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
4.สรุปผลการติดตามและปัญหาอุปสรรค์การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
4.แผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปีของหน่วยงาน
5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
7.1แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
7.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
7.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
1.คำสังผู้รับผิดชอบ 
2.กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
3.หลักฐานช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
4.คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน
5.แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
6.หนังสือรายงานผลการดำเนินการ
8.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียน
9. แบบฟอร์มการเผยแพร์ข้อมูล
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ 
แก้ไขล่าสุด ( จันทร์, 01 กรกฏาคม 2019 09:11 )
 
More Articles...
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 18
Template
Template Template Template
 

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

แบบสำรวจผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

Who's Online

เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login Formจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday197
mod_vvisit_counterYesterday285
mod_vvisit_counterThis week197
mod_vvisit_counterLast week2315
mod_vvisit_counterThis month7323
mod_vvisit_counterLast month9317
mod_vvisit_counterAll days487971

Online (20 minutes ago): 10
Your IP: 35.175.113.29
,
Today: ก.พ. 23, 2020
Template Template