Template
Template Template
Template อังคาร, 13 พฤษจิกายน 2018 Template

 
Template
นโยบายการบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2012 04:54

นโยบายการบริหาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่วงก์ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำโรงพยาบาลไปสู่การเป็น สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมา่ตราฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของ HA,HPH,PMQA และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครื่อข่ายในชุมชน เพื่อผลักดันงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ชุมชนสามารถดำเนินงานเองได้อย่างยั่งยืน เป็นโรงพยาบาลที่มีการความเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดเวลา และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการของโรงพยาบาลที่เหมาะสมตามบริบทของวิถีชุมชนและพื้นที่ โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

 ด้านการบริการ พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตราฐานวิชาชีพ ให้ความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่เหมาะสม จัดอาคารสถาณที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการมีความสะอาดปลอดภัย มีความสะดวกคล่องตัวในการเข้ารับบริการ

ด้านการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส ประหยัด มีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการและมีระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการบุคลากร

ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

ด้านสังคม มุ้งเน้นความสมัครสมานสามัคคี มีจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในเครือข่าย มีแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งเชิงรุก เชิงรับและในภาวะวิกฤต พัฒนาระบบการส่งต่อ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ของเครือข่ายสุขภาพ พัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งเครือข่าย มีระบบบริหารจัดการการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

ด้านความมั่นคงของโรงพยาบาล เน้นระบบความปลอดภัยบริหารความเสี่ยงและการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนผู้ให้บริการและผูมารับบริการเกิดความพอใจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2555

 

แก้ไขล่าสุด ( พฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2012 08:16 )
 
Template
Template Template Template
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday52
mod_vvisit_counterYesterday207
mod_vvisit_counterThis week450
mod_vvisit_counterLast week1508
mod_vvisit_counterThis month2818
mod_vvisit_counterLast month7351
mod_vvisit_counterAll days330728

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.166.181.58
,
Today: พ.ย. 13, 2018
Template Template