Template
Template Template
Template ศุกร์, 26 เมษายน 2019 Template

 
Template
สธ.เตือนอันตรายไข้เลือดออก PDF พิมพ์ อีเมล

สธ.เตือนอันตรายไข้เลือดออกในผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หากมีไข้สูงและไม่ลดใน 2 วัน ต้องพบหมอ

    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปี 2554

จนถึงเดือนมิถุนายน ทั่วประเทศมีรายงานป่วยกว่า 2 หมื่นราย เสียชีวิต 13 ราย

ชี้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเสี่ยงป่วยไข้เลือดออกเท่ากันกลุ่มเสี่ยงที่มีอันตรายสูง

คือผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบแนะหากมีไข้สูงและไข้ไม่ลงภายใน 2 วัน หรือ

เมื่อไข้เริ่มลงแล้วแต่ยังมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดท้อง หรือเด็กเล็กมี

อาการร้องกวน ซึม ไม่ดูดนม อาเจียน ให้สงสัยอาจเป็นไข้เลือดออก ให้รีบพบ

แพทย์ทันที

    นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้

ประเทศไทยมีฝนตกชุก เป็นฤดูกาลการระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจาก

ปริมาณยุงลายซึ่งเป็นตัวการแพร่เชื้อ มีจำนวนมากกว่าฤดูกาลอื่น เพราะมีแหล่ง

น้ำขังเพาะพันธุ์ยุงจำนวนมาก จึงทำให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสถูกยุงลายกัด

และเสี่ยงป่วยเป็นไข้เลือดออกได้เท่ากัน โดยเฉพาะ 2 กลุ่มเสี่ยงที่มีอันตรายสูง

คือเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ เนื่องจากไม่สามารถบอกอาการตัวเองได้ และกลุ่ม

ของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อาจมีโรคประจำตัวเรื้อรังอยู่แล้ว เช่นเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง หากป่วยเป็นไข้เลือดออกอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้

    สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2554 ทั่วประเทศมีรายงานผู้ป่วยสะสมตั้งแต่

เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน จำนวน 23,324 ราย ผู้ป่วยที่พบกลุ่มใหญ่

ที่สุดคือร้อยละ 52 อยู่ในกลุ่มอายุ 10-24 ปี โดยพบเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบป่วย

จำนวน 647 ราย ส่วนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ป่วย 190 ราย มีผู้เสียชีวิตรวม 13 ราย

จากการสอบสวนโรค พบว่าทั้งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 80 ถูกยุงลายในบ้าน

กัด ในเดือนกรกฎาคม- สิงหาคมทุกปี จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะสูงที่สุดใน

รอบปี กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการดำเนินการ 2 เรื่องหลัก มาตรการแรกคือการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายขาด  ป้องกันการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด ได้กำชับให้แพทย์ใน

โรงพยาบาลในสังกัด ให้ตรวจผู้ป่วยทุกวัยอย่างละเอียด และมาตรการป้องกันโรค

เน้นวิธีการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยเฉพาะผู้ที่นอนกลางวัน เช่นเด็กเล็ก ผู้ที่ทำงานช่วง

กลางคืน ต้องนอนในมุ้ง หรือนอนให้ห้องมีที่มีมุ้งลวด เนื่องจากยุงลายตัวการนำเชื้อ

ออกหากินเวลากลางวัน ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงพลบค่ำ และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์

ลูกน้ำยุงลายทั้งที่ อยู่ในภายในบ้านและรอบๆบ้านทุก 7 วัน ได้ให้สำนักงานสาธารณสุข

ทุกจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับอสม.ประมาณ 1 ล้านคนทั่ว

ประเทศ รณรงค์ให้บ้านทุกหลังทุกชุมชนดำเนินการต่อเนื่อง หากทุกพื้นที่ไม่มียุงลาย

ก็จะไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  

    ทางด้านศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ ผู้เชี่ยวชาญโรคไข้เลือด

ออก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กระทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษาองค์การ

อนามัยโลกด้านโรคไข้เลือดออก กล่าวว่า เชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกมี 4 สายพันธุ์ โดย

กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการติดเชื้อไข้เลือด

ออกเพิ่มขึ้นในเด็กเล็ก เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกต่ำ ซึ่งส่วน

หนึ่งแม้ว่าจะได้ภูมิต้านทานมาจากมารดาก็ตาม แต่ระดับยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค

หากติดเชื้อไข้เลือดออกจะมีอาการรุนแรง ส่วนกลุ่มของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นการติด

เชื้อซ้ำ อาการมักจะรุนแรงกว่าวัยทั่วๆไป online casino โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

ดังนั้นหากมีไข้สูงติดต่อกันและไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน ขอให้นึกถึงโรคไข้เลือดออก

ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและรักษาได้อย่ าง

ทันท่วงที 

    แพทย์หญิงศิริเพ็ญกล่าวต่อว่า อาการป่วยของโรคไข้เลือดออกที่มีลักษณะพิเศษต่ าง

จากโรคอื่นๆ ได้แก่ ไข้สูงติดต่อกัน 2-7 วัน แต่มักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูกไหล เด็กเล็กที่

ป่วยเป็นไข้เลือดออกจะดูแลยาก เด็กบางรายจะมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวร่วมด้วย ทำให้

ผู้ปกครองเข้าใจผิด คิดว่าเด็กมีปัญหาลำไส้อักเสบ และเด็กยังบอกอาการไม่ได้ จึงต้อง

อาศัยการสังเกตอาการป่วยเป็นสำคัญ อาการที่ต้องสังเกตใกล้ชิดมี 2 ช่วง ได้แก่ช่วงที่มี

ไข้สูง ตัวร้อนมาก หากหลังให้กินยาลดไข้ คือ ยาพาราเซตามอล หรือเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นแล้ว

ไข้ไม่ลดภายใน 2 วัน หรือเด็กร้องกวนมาก ไม่กินนม ขอให้ผู้ปกครองคิดถึงว่าเด็กอาจป่วย

เป็นโรคไข้เลือดออก และช่วงที่ 2 คือช่วงที่ไข้ลดลงหลังมีไข้ประมาณวันที่ 3 หรือวันที่ 4

ซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการสดชื่นขึ้น กินอาหารได้ แต่จะมีประมาณ 2-5 เปอร์

เซนต์ ที่อาจมีอาการซ็อก โดยมีสัญญาน ดังนี้ ผู้ป่วยจะมีอาการซึมลง เบื่ออาหาร มีอาการ

เพลียมาก ปวดท้อง อาเจียน กระสับกระส่าย   มือเท้าเย็น ถ่ายปัสสาวะน้อยลง สัญญานในเด็กเล็ก

คือไม่ดูดนม ร้องกวนตลอดเวลาขอให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันที เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง 

    อย่า งไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝนนี้มีโรคหลายโรคที่มีอาจมีอาการใกล้เคียงกับไข้เลือดออก

เช่นโรคฉี่หนู โรคมือเท้าปาก ไข้หวัดใหญ่ โรคดังกล่าวจะเริ่มจากมีไข้สูง ยาลดไข้ที่แนะนำ

ให้ใช้ได้คือ พาราเซตามอล ให้กินเฉพาะเวลาที่มีไข้สูง ถ้าไข้ไม่ลงให้เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นหรือ

น้ำธรรมดา และให้ดื่มน้ำเกลือแร่มากๆ ยาลดไข้ที่ห้ามใช้ได้แก่ ยาแอสไพริน ยาที่มีฤทธิ์ลด

ไข้บรรเทาอาการปวดเมื่อย เช่น บรูเฟน ยาที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากยาดัง

กล่าวระคายเคืองต่อกระเพาะอ าหาร จะทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารอย่างรุนแรง

หากเป็นไข้เลือดออกอาจทำให้เสียชีวิตได้ 

 
  แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ สำนักงานสาธารณสุข    

 

แก้ไขล่าสุด ( พฤหัสบดี, 10 ธันวาคม 2015 05:00 )
 
Template
Template Template Template
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บทั้งหมด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday112
mod_vvisit_counterYesterday155
mod_vvisit_counterThis week1482
mod_vvisit_counterLast week1819
mod_vvisit_counterThis month7919
mod_vvisit_counterLast month15220
mod_vvisit_counterAll days384114

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 3.95.63.218
,
Today: เม.ย. 26, 2019
Template Template